Reports & Dashboards

Reports & Dashboards

Reports & Dashboards

โปรแกรม iSales ทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องบนพื้นฐานของความจริง ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนความรู้สึก รายงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน การบริหารทีมงาน การวางแผนงาน การประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน การพยากรณ์ทิศทางการขาย แนวโน้มการขาย

Sales Report

เป็นรายงานการทำงานประจำวัน รายงานการติดต่อลูกค้า รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

Sales Analytics

เป็นรายงานเชิงวิเคราะห์การขาย รวมถึงรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เพื่อช่วยการตัดใจเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ

Sales Dashboard

เป็นรายงาน Dashboard ที่เกี่ยวกับงานขาย เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Performance Indicator (KPI)

ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานขาย รายงานที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานนั้นๆ เป็นรายงานที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

 4651
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์