Quotation Management

Quotation Management

Quotation Management

การทำใบเสนอราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปิดการขาย ลูกค้าต้องการใบเสนอราคาที่ถูกต้องและรวดเร็วจากเรา ใบเสนอราคาที่ดีต้องมีความสวยงามได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • สามารถทำใบเสนอราคาโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Lead, Contact, Account และ Opportunity ได้
 • สามารถตั้งกําหนดราคาขายสินค้าได้
 • การเสนอราคาสามารถระบุส่วนประกอบของ Product โดยแยกเป็น Component, Accessory และ Service และสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบตามความเหมาะสมได้
 • กำหนดวันยืนราคา และวันที่ส่งของได้
 • สามารถแทรกสินค้าก่อนหน้า ในแต่ละรายการได้
 • ใบเสนอราคาที่รอการอนุมัติ โปรแกรมจะทำแจ้งเตือนและส่ง E-mail แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติได้ทันที
 • สามารถตั้งค่าการแสดงลายเซ็นต์ และการลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้หลายแบบ เช่น ให้แสดงลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจในกรณีที่มีการอนุมัติเอกสาร เป็นต้น
 • สามารถดูตัวอย่างเอกสาร (Preview) ก่อนบันทึก หรือก่อนสั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารใบเสนอราคาผ่านอีเมล์ได้
 • สามารถส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันทีในรูปแบบ E-mail จากโปรแกรมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนดำเนินงาน
 • สามารถกําหนดเงื่อนไขห้ามเสนอราคาเกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ได้
 • การทําใบเสนอราคาสามารถเพิ่มคําอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้ และเพิ่มคําอธิบายหมายเหตุได้
 • รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูป แบบ คือ จํานวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)
 • สามารถพักรายการใบเสนอราคา (Hold Quotation) ที่จัดทําแล้วได้ แต่ยังไม่ต้องการนำเสนอราคาให้ลูกค้า
 • สามารถยกเลิกใบเสนอราคา (Cancel Quotation) ที่จัดทําแล้วได้
 • สามารถมอบหมาย (Assign) ใบเสนอราคาแต่ละใบ ให้พนักงานคนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแทนได้
 • สามารถนำเอกสารใบเสนอราคา ไปเปิดใบสั่งขาย (Sales Order) หรือใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice) ได้
 • มีการแจ้งเตือน (Alert) ในกรณีที่ใบเสนอราคาเกินกำหนดวันยืนราคา
 • สามารถตั้งค่าการพิมพ์และส่งอีเมล์ใบเสนอราคาได้ 2 รูปแบบคือ
  1. เฉพาะสถานะอนุมัติ เป็นการกำหนดให้เอกสารที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้นที่สามารถพิมพ์หรือส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้
  2. ทุกสถานะ เป็นการกำหนดให้เอกสารที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ สามารถพิมพ์หรือส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้
 • สามารถบันทึก Activity บันทึกแนบเอกสาร ( Add File) และบันทึกหมายเหตุ (Note) แต่ละเอกสารใบเสนอราคาได้
 • สามารถปรับปรุงแก้ไขใบเสนอราคาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติแล้วได้และเก็บประวัติ (History) ในการแก้ไขทุกครั้ง
 • สามารถเรียกดูประวัติของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว
 • สามารถทราบสถานะของใบเสนอราคาได้ว่ามีการอ้างอิงไปทำรายการอื่นแล้วหรือยัง
 • สามารถ Copy ข้อมูลจากใบเสนอราคาเดิม ไปทำใบเสนอราคาใบใหม่ได้ เพื่อความรวดเร็วในการทําเสนอราคา

รายงาน

 • รายงานใบเสนอราคามาตรฐาน
 • รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการทำใบสั่งขาย
 • รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการทำใบกำกับภาษี

ตัวอย่างหน้าจอ

 3927
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์