Big Deal Alert

Big Deal Alert

บ่อยครั้งที่คุณต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปโดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ ไม่มีโอกาสแก้ปัญหาให้ พนักงานขายของคุณ หรือรู้ตัวอีกทีเมื่อสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ให้กับคู่แข่งไปเสียแล้ว ปัญหานี้มักเกิดจาก ผู้บริหารไม่มีเวลาว่างพอที่จะติดตามทุกการขายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จนกว่าจะสุ่มตรวจสอบดู ถึงจะ เจอปัญหาที่พนักงานไม่ยอมบอก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความใส่ใจของพนักงานขาย ปัญหาหรือ ข้อจํากัดในส่วนของนโยบายการขาย

โปรแกรม iSales จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามการขายสําหรับลูกค้ารายใหญ่ได้ คือ ระบบการแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert) โดยคุณเป็นผู้กําหนดเองไว้ว่า ลูกค้ารายใหญ่ของคุณคือใคร โดยคุณสามารถใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา เช่น

  • ประเภทของการขาย (Opportunity Type) เช่น การขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่
  • ยอดขาย (Expect Revenue) เช่น ยอดขายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
  • สถานะของการขาย (Opportunity Stage) เช่น ต้องการติดตามทุกการขายที่เริ่มมีการเจรจาต่อรองแล้ว เป็นต้น
  • ค่าความคาดหวัง (Probability) เช่น การขายที่มีโอกาสปิดการขายตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

สําหรับรูปแบบการแจ้งเตือน Alert โปรแกรม iSales ที่คุณเลือกใช้จะแจ้งเตือนทันทีที่มีการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ตามที่คุณได้กําหนดเอาไว้ ผ่านทางการแจ้งเตือนของซอฟท์แวร์ หรือให้มีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปหาคุณทันทีก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

 1191
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์