Opportunity Management

Opportunity Management

Opportunity Management คืออะไร?

Opportunity หมายถึง  โอกาสที่จะขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้า เราจะทำการบันทึกเป็น Opportunity โดยมีรายละเอียดที่จะทำการบันทึกเช่น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย จำนวนเงินที่คาดว่าจะปิดการขายได้ สถานะของโอกาสการขายได้ (Opportunity Stage)

Opportunity ช่วยบริหารงานขายได้อย่างไร ?

คุณสามารถนำ Opportunity มาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อหรือสถานะของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถใช้ Opportunity เพื่อติดตามการขายและดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้

ข้อมูลสำคัญใน Opportunity สำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามการขายของพนักงานขาย และผู้บริหารทีมขาย เพื่อใช้ดูความคืบหน้าของงาน เช่น

 • ชื่อโอกาสการขาย (Opportunity Name) สำหรับใช้อ้างอิงการขายแต่ละครั้ง โดยควรระบุชื่อลูกค้าและชื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการไว้ด้วย
 • ประเภทโอกาสการขาย (Opportunity Type) สำหรับแยกประเภทว่าเป็นการขายในลักษณะใด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หากลุ่มเป้าหมายที่สามารถปิดการขายได้มากกว่ากัน และนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับเลือกกลุ่มเป้าหมายในการออกแคมเปญครั้งต่อไป เช่น แบ่งเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้ามาจากทางบริษัท และลูกค้าใหม่ หรือจะแบ่งตามรูปแบบของสินค้าหรือบริการก็ได้
 • สถานะการขาย (Opportunity Stage) สำหรับบอกว่า Opportunity นี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดำเนิน การ (Wait), ระหว่างดำเนินการ (Inprogress), จนกระทั่งขั้นตอนการขายทั้งแบบ ปิดการขายได้ (Close Won) หรือ ปิดการขายไม่ได้ (Close Lost)
 • วันที่คาดว่าจะปิดการขายได้ (Expect Close Date) สำหรับใช้ประมาณการว่าจะปิดการขายได้เมื่อไหร่ (Forecast)
 • รายได้คาดหวัง (Expect Revenue) สำหรับใช้ประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายครั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ ความเป็นไปได้ที่จะปิดการขาย (Probability)
 • แหล่งที่มาของ Lead (Lead Source) เพื่อต้องการทราบว่าการขายครั้งนี้ได้ Lead มาจากที่ไหน
 • สินค้า (Product) สำหรับเก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ โดยอาจจะใส่เป็นรายละเอียดสินค้าไว้

คุณสมบัติ

 • ทราบสถานะของโอกาสที่จะขาย (Opportunity Stage) และแต่ละสถานะสามารถเก็บประวัติไว้ได้
 • ทราบได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะปิดการขายมีกี่เปอร์เซ็นต์
 • ประมาณการได้ว่ารายได้ที่จะได้รับหลังจากปิดการขายของ Opportunity นี้ว่าเป็นเงินเท่าใด
 • สามารถดูข้อมูล Quotation, Order, Invoice, Credit Note ที่เกี่ยวข้องกับ Opportunity ได้ทันที
 • สามารถ Assign Opportunity มอบหมายรายการให้พนักงานขายคนอื่นเป็นเจ้าของรายการแทนได้
 • สามารถ Sharing Opportunity ให้พนักงานขายคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดได้
 • ดู Pipeline ของ Opportunity ได้ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นไหนแล้วและมีโอกาสที่จะขายได้กี่เปอร์เซ็นต์
 • สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือน Big Deal Alert สำหรับ Opportunity ที่มีจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในการขายตามที่เราได้กำหนดเป้า (Target) เอาไว้
 4058
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์