Sales Team Management

Sales Team Management

Sales Team Management

Sales Team คือ กลุ่มคนที่รับผิดชอบเป้าการขายร่วมกัน โดยมีหัวหน้าทีมขายเป็นผู้กําหนด เป้าการขายที่เหมาะสมใหักับพนักงานขายภายในทีม เพื่อให้ทั้งทีมสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าการขายที่ตั้งไว้

สําหรับการพิจารณาขนาดของทีมขายว่าจะมีพนักงานขายเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความสามารถใน การบริหารจัดการพนักงานขายในทีมของหัวหน้าทีมขาย โปรแกรม iSales คือเครื่องมือที่จะ มาช่วยบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณบริหารพนักงานขายในทีมได้มากขึ้น โดยที่ หัวหน้าทีมขายยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนในทีมได้ไม่ยาก

Share ข้อมูลถึงกัน

เพื่อให้ทีมขายสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทํางานแทนกันได้ ควรให้พนักงานทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการขายที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันได้ ด้วย หรืออย่างน้อยที่สุดหัวหน้าทีมต้องเห็นข้อมูลของลูกทีมทุกคน เพื่อใช้ในการติดตามการขาย และ ยอดขายว่าทําได้ตามเป้าการขายที่ตั้งไว้แล้วหรือยังได้ด้วย

โปรแกรมบริหารงานขาย iSales สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้

การจัดคิว (Queue)

การจัดคิวสําหรับการบริหารงานขาย เหมาะสําหรับองค์กรที่เน้นการทําตลาดเป็นหลักและให้ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามายังบริษัทเอง ไม่ว่าจะมาจากทางอินเตอร์เน็ต เช่น ติดต่อมาทางเว็บไซต์, Email, ทางโทรศัพท์ หรือเข้ามาที่สํานักงานโดยตรง พนักงานขายมีหน้าที่หลักคือ ให้ข้อมูลและนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า และปิดการขายให้ได้เร็วที่สุด

ถ้าไม่มีการจัดคิวไว้ ปล่อยให้ใครเร็วใครได้ลูกค้านั้นไป มีโอกาสไม่น้อยที่ลูกค้ารายใหญ่จะไปอยู่ในมือของพนักงานขายที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้า หรือขาดความชํานาญ ความสามารถในการปิดการขายสําหรับลูกค้ารายใหญ่ๆ ส่งผลให้โอกาสปิดการขายน้อยลงตามไปด้วย

รูปแบบของการจัดคิว มีดังต่อไปนี้

  1. จัดคิวตามสินค้า
  2. จัดคิวตามกลุ่มลูกค้า
  3. จัดคิวตามเขตการขาย

แต่ถ้าสินค้าหรือบริการของคุณมีอยู่ชนิดเดียว ลูกค้ากลุ่มเดียว คุณก็ยังสามารถจัดคิว Queue พนักงานขายเพื่อจัดสรรลูกค้าให้กับพนักงานขายแต่ละคนอย่างยุติธรรมได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การแย่งลูกค้ากัน หรือการเกี่ยงลูกค้ากันได้ โปรแกรม iSales สามารถบริหารจัดการเรื่องคิว (Queue) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมอบหมาย (Assign)

การมอบหมายงาน (Assign) เป็นการส่งงานจากผู้บันทึก หรือ ผู้รับผิดชอบปัจจุบันไปให้กับ พนักงานอื่นไปดําเนินการต่อ เช่น

  • หัวหน้าทีมการตลาด Assign Lead ให้พนักงานการตลาดไปคัดกรอง Lead
  • พนักงานการตลาด Assign Lead ให้กับพนักงานขายไปดําเนินการขายโดยตรง
  • หัวหน้าทีมขาย Assign Lead ที่ได้จากการตลาดให้กับพนักงานขายในทีมไปดําเนินการขายต่อ
  • หัวหน้าทีมขาย Assign ลูกค้าที่พนักงานคนเดิมรับผิดชอบลาออกไปให้กับพนักงานขายคนอื่นรับผิดชอบต่อ

การแจ้งเตือน Alert เมื่อมีการมอบหมาย

เมื่อมีการมอบหมายงานเกิดขึ้นโปรแกรม iSales จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายงานผ่านทางทาง Email หรือมีการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใช้งานซอฟท์แวร์ iSales เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายที่เกิดจากผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับข่าวสารล่าช้า จนลูกค้าตัดสินใจไปใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นแทน

 3469
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์