Call Us :

iSale

ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขายออนไลน์ที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการงานขาย

Lead Management

จัดกลุ่ม ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ ในการบันทึกข้อมูล Lead ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดความสนใจสินค้าของ Lead ทั้งข้อมูลสินค้า จำนวน และราคารวม (มูลค่าการซื้อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ คัดกรองลูกค้า Lead ไปเปิดโอกาสทางการขาย หรือลูกค้า Account

Account Management

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Contact Management

ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย

Opportunity Management

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Pipeline Management

จัดกลุ่ม ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ ในการบันทึกข้อมูล Lead ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดความสนใจสินค้าของ Lead ทั้งข้อมูลสินค้า จำนวน และราคารวม (มูลค่าการซื้อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ คัดกรองลูกค้า Lead ไปเปิดโอกาสทางการขาย หรือลูกค้า Account

Sales Process Management

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Sales Team Management

ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย

Activity Management

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Calendar Management

จัดกลุ่ม ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ ในการบันทึกข้อมูล Lead ผู้ใช้สามารถใส่รายละเอียดความสนใจสินค้าของ Lead ทั้งข้อมูลสินค้า จำนวน และราคารวม (มูลค่าการซื้อ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ คัดกรองลูกค้า Lead ไปเปิดโอกาสทางการขาย หรือลูกค้า Account

Big Deal Alert

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Chatter

ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย

Approve Center

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Quotation Management

ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย

Order Management

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

Invoice Management

ในการปิดการขาย ผู้ใช้สามารถกำหนดกระบวนการขาย %ความสำเร็จที่จะปิดการขาย และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ร่วมกันได้ แต่ละโอกาสทางการขายจะมียอดประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ ปิดการขายสำเร็จ ทำให้ผู้ใช้สามารถพยากรณ์ยอดขาย อีกทั้งหากมียอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะแจ้งเตือน Big Deal ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอีกด้วย

Report&Dashboard

การบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ดี ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์กันได้ เช่น บริษัทของลูกค้ามีตัวแทนหรือผู้ติดต่อกี่ราย ทำให้พนักงานขายไม่ต้องจดจำข้อมูลลูกค้า และไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น

 127
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์