Call Us :

Blog

158 รายการ
การแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert)
69 ผู้เข้าชม
การนำซอฟท์แวร์ CRMมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขายจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้นได้
43 ผู้เข้าชม
การนำซอฟท์แวร์ระบบ CRM มาใช้กับองค์กรของคุณ จึงเป็นการเลือกเครื่องมือเข้ามาช่วยให้คุณและพนักงานของคุณทำงานได้สะดวกขึ้น
74 ผู้เข้าชม
คุณสามารถนำ CRM มาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้
27 ผู้เข้าชม
จะเริ่มต้นนำ CRM มาใช้อย่างไร
35 ผู้เข้าชม
ในการขายสินค้าแต่ละครั้งอาจจะมีขั้นตอนการขายไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการจัดซื้อของลูกค้า, รูปแบบการขายบริษัท, ความซับซ้อนและรายละเอียดของสินค้าที่แตกต่างกันไป
110 ผู้เข้าชม
การมอบหมายงาน (Assign) เป็นการส่งงานจากผู้บันทึกหรือผู้รับผิดชอบปัจจุบันให้กับพนักงานอื่นไปดำเนินการต่อ
50 ผู้เข้าชม
การจัดคิวสำหรับการบริหารงานขาย เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นการทำตลาดเป็นหลักและให้ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามายังบริษัทเอง
62 ผู้เข้าชม
ทีมขาย หมายถึงกลุ่มคนที่รับผิดชอบเป้าการขายร่วมกัน  โดยมีหัวหน้าทีมขายเป็นผู้กําหนดเป้าการขายที่เหมาะสมใหักับพนักงานขายภายในทีมเพื่อให้ทั้งทีมสามารถทํายอดขายได้ตามเป้าการขายที่ตั้งไว้
60 ผู้เข้าชม
สิ่งที่ควรพิจารณาในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายสามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์
70 ผู้เข้าชม
473 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์