ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ระบบบริหารงานจัดซื้อออนไลน์ที่ช่วย ทำให้กระบวนการจัดซื้อเป็นระบบ

iPurchases - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

iPurchases - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

สร้างมาตรฐานการจัดซื้อ

ระบบบริหารงานจัดซื้อออนไลน์ ช่วยพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ การกำหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

บริหารการสั่งซื้อสินค้า

ฝ่ายจัดซื้อสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อและต้นทุนได้ สามารถบันทึกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อในขึ้นตอนเดียวกันได้ ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

จัดการข้อมูลภาษีได้

การบันทึกในเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ สามารถกำหนดข้อมูลภาษีซื้อและสามารถบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายไปเป็นข้อมูลในการออกเอกสารแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ได้

บริหารการชำระเงินได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้ โดยสามารถเลือกใบกำกับภาษีซื้อจากผู้ขายได้หลายรายการ สามารถใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินและยอดคงค้างได้ ทำให้สามารถควบคุมการจ่ายชำระเงินได้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์